Киев

13.09.2019

День Рождения Царского Села

Зап­ро­шуємо вас на свят­ку­ван­ня Дня На­род­жен­ня 20 ве­рес­ня о 19:00 в Царсь­ке Се­ло!

А чи знаєте ви ба­га­то рес­то­ранів, що вже як 21 рік гос­тин­но відкри­ва­ють свої двері та док­ла­да­ють стіль­ки зу­силь для по­пу­ля­ри­зації всь­ого ук­раїнсь­ко­го. Про Царсь­ке Се­ло чу­ли да­ле­ко за ме­жа­ми на­шої країни. Ми слу­хаємо тіль­ки ук­раїнсь­ку, ви­ко­рис­то­вуємо ли­ше ло­кальні про­дук­ти, дот­ри­муємо­ся тра­дицій та звісно, як 21 рік, незмінно в по­шу­ку унікаль­них ре­чей, що по­пов­ню­ють ко­лекцію пред­метів інтер’єру.

На­ша кух­ня – це зібрані ре­цеп­ти зі всієї країни, котрі шеф-по­вар Ку­чер Ва­лен­ти­на Ми­хайлівна удос­ко­на­ли­ла та зап­ро­по­ну­ва­ла вам. У ць­ому році нам дій­сно ви­пов­нюєть­ся 21 рік і цей день хо­че­мо розділи­ти з ва­ми, любі гості! Ад­же всі зу­сил­ля в пер­шу чер­гу для вас, і ми щас­ливі, що після стіль­кох років ви до нас по­вер­таєтесь. 

На Вас че­кає:

 • На­род­не ка­ра­оке та при­зи за ви­ко­нан­ня кра­що­го куп­ле­ту та приспіву на­род­ної пісні.
 • Розіграші та інте­рак­ти­ви.
 • Спеціаль­на фо­то­зо­на та про­фесійні фо­то на згад­ку.
 • Вис­туп гур­ту “Світо­вид” та тан­цю­валь­но­го ко­лек­ти­ву.
 • Особ­ли­вий сюр­приз від на­ших офіціантів.
 • По­да­рун­ки та час­ту­ван­ня від Царсь­ко­го Се­ла.
 • Гість в най­кра­що­му ук­раїнсь­ко­му вбранні от­ри­має сер­тифікат на “2000 гри­вень” на від ди­зайн-студії Ок­са­ни По­ло­нець.
13.09.2019
День Рождения Царского Села

Зап­ро­шуємо вас на свят­ку­ван­ня Дня На­род­жен­ня 20 ве­рес­ня о 19:00 в Царсь­ке Се­ло!

А чи знаєте ви ба­га­то рес­то­ранів, що вже як 21 рік гос­тин­но відкри­ва­ють свої двері та док­ла­да­ють стіль­ки зу­силь для по­пу­ля­ри­зації всь­ого ук­раїнсь­ко­го. Про Царсь­ке Се­ло чу­ли да­ле­ко за ме­жа­ми на­шої країни. Ми слу­хаємо тіль­ки ук­раїнсь­ку, ви­ко­рис­то­вуємо ли­ше ло­кальні про­дук­ти, дот­ри­муємо­ся тра­дицій та звісно, як 21 рік, незмінно в по­шу­ку унікаль­них ре­чей, що по­пов­ню­ють ко­лекцію пред­метів інтер’єру.

На­ша кух­ня – це зібрані ре­цеп­ти зі всієї країни, котрі шеф-по­вар Ку­чер Ва­лен­ти­на Ми­хайлівна удос­ко­на­ли­ла та зап­ро­по­ну­ва­ла вам. У ць­ому році нам дій­сно ви­пов­нюєть­ся 21 рік і цей день хо­че­мо розділи­ти з ва­ми, любі гості! Ад­же всі зу­сил­ля в пер­шу чер­гу для вас, і ми щас­ливі, що після стіль­кох років ви до нас по­вер­таєтесь. 

На Вас че­кає:

 • На­род­не ка­ра­оке та при­зи за ви­ко­нан­ня кра­що­го куп­ле­ту та приспіву на­род­ної пісні.
 • Розіграші та інте­рак­ти­ви.
 • Спеціаль­на фо­то­зо­на та про­фесійні фо­то на згад­ку.
 • Вис­туп гур­ту “Світо­вид” та тан­цю­валь­но­го ко­лек­ти­ву.
 • Особ­ли­вий сюр­приз від на­ших офіціантів.
 • По­да­рун­ки та час­ту­ван­ня від Царсь­ко­го Се­ла.
 • Гість в най­кра­що­му ук­раїнсь­ко­му вбранні от­ри­має сер­тифікат на “2000 гри­вень” на від ди­зайн-студії Ок­са­ни По­ло­нець.